Vzory

Následující podmínky jsou společné pro obě nabídky:

Při podávání přihlášek do restituční nabídky (B.): Žádost musí být příslušnému územnímu pracovišti SPU ČR doručena do doby uplynutí lhůty stanovené pro její podání (poslední den nabídky do 17.00 hod – datum uzávěrky nabídky do 17.00 hod). Žádost lze podat na poslední chvíli i v elektronické formě (emailem a pak do 3 dnů doručit žádost poštou).

Nárok žadatele musí být nejpozději ke dni podání žádosti evidován územním pracovištěm SPU ČR, v jehož obvodu vznikl, nebo doložen spolu s žádostí o převod (taky existují možnosti jak doručení zabezpečit i na poslední chvíli).

Zjistí-li se, že nárok uplatněn na převod pozemků žádaných v přihlášce, byl uplatněn i na jiné převody pozemků ve stejné nabídce, budou všechny žádosti o převod posouzeny jako neplatné.

Upozornění: Před podáním žádosti se poraďte s našim pracovníkem. SPU ČR nebude přihlížet k nesprávně vyplněné žádosti – žádost bude zamítnuta.

Žádosti dle §12 zák. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
Upozornění:
věnujte zvýšenou pozornost také přílohám k žádostem (čestné prohlášení atd.) Nedoložení příloh nebo nedodržení formálních náležitostí vyřadí vaší přihlášku jako neplatnou.

Získat nárok?A. Nepůvodně oprávněná osoba

získala restituční nárok na základě smlouvy o postoupení pohledávky (restitučního nároku). Platnost postoupených nároků je omezená zákonem (tzv. „restituční tečka“) na období 2 roky od nabytí právní moci Rozhodnutí.
ContactPoint Czech Republic

B. Původně oprávněná osoba (restituent) dle zák. 229/1991 Sb.

je přímo restituent (nebo jeho dědicem), kterému Pozemkový úřad České republiky vydal Rozhodnutí o nevydání pozemků. Na základě takového Rozhodnutí PF ČR místo nevydaného pozemku přiznává tzv. restituční nárok na výběr náhradního pozemku z nabídky pro oprávněné osoby. Přímý restituční nárok původně oprávněné osoby není časově omezen (nález Ústavního soudu ČR z roku 2005).

NovinkyPozemek ve vaší lokalitě/kraji.
Klikněte tady pro nabídku půdy.

Nové nabídky dle vyhlášených termínu najdete tady na stránce
www.spucr.czDůležitéSledujeme, vyhodnocujeme a investujeme do všech nabídek po celé republice. Ušetřete svůj čas a investujte s námi bez potřeby měsíčně sledovat a vyhodnocovat všechny nabízené parcely v republice.

V soutěžích o atraktivnější parcely využíváme prioritní restituční nároky s předností před ostatními soutěžícími s postoupenými nároky.

Vhodný restituční nárok vám v soutěži zabezpečí přednost před konkurenty.

Státní pozemkový úřad ČR poskytuje úvěr na nákup zemědělské půdy.