§12 Prodej

Nabídka dle par. 12 zákona č. 503/2012 Sb.

Nabídka dle par. 12 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu jsou nově stanoveny podmínky pro převod státních pozemků, které byly dosud upraveny zrušeným zákonem č. 95/1999 Sb., zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
  • Tyto pozemky se většinou nacházejí v mimo zastavitelného území obce (extravilán obce), přesto je kromě jiných účelů využití určitá část pozemků perspektivní i pro zastavění v horizontu 2-5 let.

  • Účast v této nabídce je zákonem povolena oprávněným osobám – tj. vlastníkům restitučních nároků na převod jiného pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb. (restituční zákon), pokud nárok této oprávněné osoby činí nejméně 50 % z vyhlašované minimální ceny pozemku

  • Každá oprávněná osoba s nárokem ve výši 50% má přednost před nájemcem, tj. bez ohledu na to, kde restituční nárok nevydáním pozemků vznikl a bez ohledu na umístění nabízených pozemků daného pozemku. Změnila se minimálně uplatňovaná finanční hodnota nároku ze 70 % na 50% z minimální ceny pozemku určeného k prodeji.

  • Podá-li více oprávněných osob žádost na daný pozemek uskuteční se mezi nimi výzva na podání nabídky v určitý datum a hodinu (tzv. obálkovou metodou přímo na pozemkovém úřadě)

  • kupní cena – obecně platí (není-li stanoveno jinak), že prodej se realizuje za cenu obvyklou (namísto dříve ceny určené podle cenového předpisu)

  • pozor na tzv. „zápočet nároků“ – Státní pozemkový úřad na úhradu kupní ceny započte všechny nároky, které vůči němu má daný kupující podle zákona č.229/1991 Sb., ve výši, kterou Státní pozemkový úřad považuje za nespornou. Veškeré nároky kupujícího podle zákona o půdě budou prověřovány ke dni podpisu kupní smlouvy programem Restituce centrálně v rámci celé ČR a k danému dni ve smlouvě započteny.

  • Předkupní právo státu nevzniká v případě, kdy v žádosti nejsou uplatněny nároky dle zákona o půdě a přesto bude zjištěna existence nároků podle § 11a zákona o půdě (ve výši alespoň 50% z minimální ceny pozemku).

  • nejdelší možná doba splátek kupní ceny se zkracuje na 10 let (původně 30 let)

  • s úrokovou sazbou vypočtenou (v souladu s pravidly Evropské unie) ze dvou položek: 1. základní referenční sazby ve výši 1,72%, 2. úvěrové marže ve výši 4% pro nabyvatele, kteří neměli bonitní ohodnocení (tzv. rating) nebo jejich rating nevychází z účetní rozvahy.

Získat nárok?A. Nepůvodně oprávněná osoba

získala restituční nárok na základě smlouvy o postoupení pohledávky (restitučního nároku). Platnost postoupených nároků je omezená zákonem (tzv. „restituční tečka“) na období 2 roky od nabytí právní moci Rozhodnutí.
ContactPoint Czech Republic

B. Původně oprávněná osoba (restituent) dle zák. 229/1991 Sb.

je přímo restituent (nebo jeho dědicem), kterému Pozemkový úřad České republiky vydal Rozhodnutí o nevydání pozemků. Na základě takového Rozhodnutí PF ČR místo nevydaného pozemku přiznává tzv. restituční nárok na výběr náhradního pozemku z nabídky pro oprávněné osoby. Přímý restituční nárok původně oprávněné osoby není časově omezen (nález Ústavního soudu ČR z roku 2005).

NovinkyPozemek ve vaší lokalitě/kraji.
Klikněte tady pro nabídku půdy.

Nové nabídky dle vyhlášených termínu najdete tady na stránce
www.spucr.czDůležitéSledujeme, vyhodnocujeme a investujeme do všech nabídek po celé republice. Ušetřete svůj čas a investujte s námi bez potřeby měsíčně sledovat a vyhodnocovat všechny nabízené parcely v republice.

V soutěžích o atraktivnější parcely využíváme prioritní restituční nároky s předností před ostatními soutěžícími s postoupenými nároky.

Vhodný restituční nárok vám v soutěži zabezpečí přednost před konkurenty.

Státní pozemkový úřad ČR poskytuje úvěr na nákup zemědělské půdy.