Soutěže

Přehled

Pozemkový úřad vyhodnotí podané žádosti do 2-4 týdnů po uzávěrce nabídky. V případě, že se na konkrétní parcelu přihlásilo více uchazečů v stejné řadě, úřad pošle doporučeně výzvu na podání nabídky s uvedením termínu a místa soutěže.

Je potřeba se osobně dostavit (nebo v zastoupení) na pracoviště státního pozemkového úřadu, kde proběhne soutěž obálkovou metodou. Každý soutěžící napíše svou cenu a vloží nabídkový list do obálky. Předseda komise pak bezprostředně po odevzdání obálek před všemi soutěž ukončí a určí vítěze. Pro užitečné tipy z našich zkušeností na soutěžích nás kontaktujte.

Pozor změna
V případě jediné přihlášky ve stejné řadě zájemce bez soutěže získává právo na převod pozemku. Rovněž po právoplatně uzavřené soutěži Státní pozemkový úřad přizná vítězi předkupní právo na uzavření kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení výzvy.

UPOZORNĚNÍ:
Uplatněné restituční nároky musí být platné ještě v den podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí. Délka soutěžního řízení a procesu převodu nemovitosti závisí od více faktorů. Kontaktujte našeho pracovníka pro více informací.


Získat nárok?A. Nepůvodně oprávněná osoba

získala restituční nárok na základě smlouvy o postoupení pohledávky (restitučního nároku). Platnost postoupených nároků je omezená zákonem (tzv. „restituční tečka“) na období 2 roky od nabytí právní moci Rozhodnutí.
ContactPoint Czech Republic

B. Původně oprávněná osoba (restituent) dle zák. 229/1991 Sb.

je přímo restituent (nebo jeho dědicem), kterému Pozemkový úřad České republiky vydal Rozhodnutí o nevydání pozemků. Na základě takového Rozhodnutí PF ČR místo nevydaného pozemku přiznává tzv. restituční nárok na výběr náhradního pozemku z nabídky pro oprávněné osoby. Přímý restituční nárok původně oprávněné osoby není časově omezen (nález Ústavního soudu ČR z roku 2005).

NovinkyPozemek ve vaší lokalitě/kraji.
Klikněte tady pro nabídku půdy.

Nové nabídky dle vyhlášených termínu najdete tady na stránce
www.spucr.czDůležitéSledujeme, vyhodnocujeme a investujeme do všech nabídek po celé republice. Ušetřete svůj čas a investujte s námi bez potřeby měsíčně sledovat a vyhodnocovat všechny nabízené parcely v republice.

V soutěžích o atraktivnější parcely využíváme prioritní restituční nároky s předností před ostatními soutěžícími s postoupenými nároky.

Vhodný restituční nárok vám v soutěži zabezpečí přednost před konkurenty.

Státní pozemkový úřad ČR poskytuje úvěr na nákup zemědělské půdy.